REGULAMIN WYNAJMU STUDIA FOTOGRAFICZNEGO “STUDIO 5”

§1

  1. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określa się w regulaminie mianem Najemcy.
  2. Podmiot wynajmujący określony został w regulaminie jako Wynajmujący.
  3. Studio przeznaczone jest do wykonywania sesji fotograficznych, nagrywania materiałów filmowych oraz do innych celów m.in.: spotkania, warsztaty.

§2

  1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego z wyposażeniem studyjnym lub bez.
  2. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać.
  3. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu.
  4. Sprzęt oświetleniowy i studyjny może być obsługiwany przez osoby, posiadające wiedzę techniczna i umiejętności z zakresu korzystania tego typu sprzętu. W razie stwierdzenia braku powyższych kwalifikacji, wynajmujący może odmówić korzystania z zarezerwowanego sprzętu lub wymagać opłacenia asystenta.
  5. Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania.
  6. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu.
  7. Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.

§3

  1. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
  2. Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.
  3. Wynajmujący nie odpowiada za utrudnienia związane z pracami firm przyległych do studia.

§4

  1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.
  2. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto.
  3. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu poniżej 24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% wg cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.

§5

  1. Rezerwacji studia można dokonać telefonicznie lub mailowo.
  2. Rezerwacja będzie potwierdzona przez Wynajmującego drogą telefoniczną lub mailową.
  3. Płatności można dokonać w siedzibie studia lub dokonując przelewu.
  4. Czas trwania wynajmu studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji.
  5. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.
  6. W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg wynajmu godzinowego lub tak jak to określono w §4 niniejszego Regulaminu.

§6

  1. Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad  zawartych w regulaminie oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.